ارتباط با ما

 

دفتر مرکز آموزش های پیشرفته:

رئیس مرکز: دکتر رحمن دشتی؛ هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

شماره تماس رئیس مرکز: 31222260-077

******************************************

کارشناس آموزش مرکز: احمد حیدری

شماره تماس: 31222261- 077

********************************

کارشناس اداری مالی مرکز: احمد قاسمیه

شماره تماس: 31222262 -077

********************************

رایانامه مرکز:  
advcenter@pgu.ac.ir

آدرس: دانشگاه خلیج فارس، ساختمان مرکز آموزش های پیشرفته.

************************************

شماره حساب اختصاصی درآمد مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس (بانک تجارت)

2642071478کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش پیشرفته دانشگاه خلیج فارس می باشد

دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران 1396